美国电视台宣扬阴谋论 称传染病研究所所长福奇“制造”新冠病毒 |销售旺季到来:石化产品进入涨价通道 受益股有这些 |英超提醒:莱斯特交锋劣势明显 多名主力伤缺 |甲骨文:将作为TikTok技术合作伙伴 方案已交美政府 |银行理财再现“量价齐跌” 理财净值化转型行至中局 |为何大众都爱听张文宏讲科普?演讲中他自曝“秘诀” |58款侵害用户权益APP曝光 涉十余家上市公司 |特朗普变了?后悔自己发推特“手太快” |大连:养老服务机构实行严格封闭管理 |云南瑞丽:除超市药店农贸市场外 其他经营场所一律停业 |半年报里的四宗“最”:复星亏损最多 华侨城负债最高 |美媒揭露蓬佩奥想当总统 其背后有个显赫家族 |重庆洪水橙警:铜梁小安溪虎峰站最高水位将超警戒 |中国竞彩网葡超情报:通德拉主力门将伤缺 战意强烈 |巨丰投顾:市场窄幅震荡 反弹一波三折 |

Forskellige former for 网赌出黑流程drift

Artiklen beskriver nogle sjældnere anvendte driftsformer i 网赌出黑流程en. Driftsformerne er gavnlige for plante- og dyrelivet samt ofte også for de rekreative muligheder. Du kan som 网赌出黑流程ejer normalt ikke få væsentlige direkte indtægter, men der dog er visse muligheder for tilskud.

Engblomme - skovdyrkerne

Stævnings网赌出黑流程

Stævningsdrift er en gammel driftsform, som havde til formål at producere småtdimensioneret træ til fx brænde og hegnsmaterialer samt løvfoder. En nyere udgave af driftsformen er energi网赌出黑流程, hvor der (oftest på landbrugsjord) anvendes pilekloner.

Driftsformen har nok ikke nogen berettigelse i dagens 网赌出黑流程drift ud fra en ren økonomisk betragtning, men en række truede dyre- og plantearter har gode levevilkår i stævnings网赌出黑流程en.

Stævnings网赌出黑流程en består især af lystræarter, der forynger sig ved rod- og stødskud. To typer af stævnings网赌出黑流程e har været de mest almindelige: (1) egestævnings网赌出黑流程 (egekrat), der består af silkeg/vintereg (med indblanding af fx asp, birk og røn) og ellestævnings网赌出黑流程 (sump网赌出黑流程), der består af rødel (med indblanding af fx ask, birk og pil).

Stævningsskov. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

Stævning foregår ved, at en del af bevoksningen skæres ned (sættes på roden) med jævne mellemrum, så der fås lige store arealer af forskellige alderstrin. For at sikre tilstrækkelig lys, men samtidig bevare lokalklimaet, bør der stævnes mindst 0,25 ha og højst 1 ha ad gangen. 

For egekrat på de lettere jorder kan perioden mellem nedskæring være 40-60 år, mens ellesumpene på de lerede jorder kan nedskæres med 20-40 års mellemrum.

Græsnings网赌出黑流程

Græsnings网赌出黑流程en er en gammel driftsform, hvor husdyr kunne græsse samtidig med at 网赌出黑流程ens andre produkter (fx brænde) kunne udnyttes. Med indførelse af fred网赌出黑流程sbegrebet blev denne driftsform forbudt i fred网赌出黑流程e. Men det er nu igen muligt i et vist omfang at anvende 网赌出黑流程en til græsning.

En græsnings网赌出黑流程 vil ofte have en varierende bevoksningsgrad, spændende fra enkeltstående træer over grupper til egentlige bevoksninger.

Græsnings网赌出黑流程ens træarter vil oftest være lystræarterne (fx eg), da de giver gode muligheder for undervækst af græs, men der kan også være plads til skyggetræer (bøg) – da oftest som småbevoksninger. Af buske vil det være de græsningstolerante arter (tjørn, slåen, ene mv.), der kan overleve. Naturlig foryngelse af træerne kan ske i ly af disse buske – andre steder holdes foryngelsen nede af afgræsningen. 

Græsningsskov. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

En del sjældne arter vil have gode levebetingelser i en græsnings网赌出黑流程, men også vildtarterne kan nyde godt af denne driftsform. Der kan være et vist erhvervsmæssigt aspekt ved græsnings网赌出黑流程en, men det er ofte de naturmæssige og rekreative fordele, der vejer tungest ved et evt. valg om at etablere græsnings网赌出黑流程.

网赌出黑流程enge

Denne driftsform har sin rod i de historiske høenge og løvenge. Driftsformen er normalt ikke interessant i dagens Danmark set ud fra en økonomisk synsvinkel, men har nogle klare fordele mht. naturbeskyttelse, idet en del arter, vil trives på 网赌出黑流程engene. Især, hvis der sker en omstilling til en 网赌出黑流程drift uden renafdrifter, vil der være behov for lysninger i 网赌出黑流程en – både for lyskrævende arter, men også af hensyn til vildtets muligheder for fouragering.  

Skovenge. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

For at få den største effekt af en 网赌出黑流程eng bør den være omkranset af et varieret 网赌出黑流程bryn – og engens vegetation bør holdes nede ved slåning eller græsning.

Urørt 网赌出黑流程

Med tiden vil et 网赌出黑流程areal, hvor al drift ophører, udvikle et ur网赌出黑流程slignende præg. Dvs. med væltede og døde træer, samt træer af forskellig art og aldre i grupper. Den urørte 网赌出黑流程 vil desuden genskabe den naturlige vandbalance på stedet. Der skabes herved levesteder for arter, der er under pres i de dyrkede 网赌出黑流程e. Herved kan en urørt 网赌出黑流程 blive et "fristed" for en række truede plante- og dyrearter. 

Udviklingen mod det ur网赌出黑流程lignende sker hurtigst, hvis det er ekstensivt drevne arealer med hjemmehørende træarter af en vis alder, der udlægges som urørt 网赌出黑流程.

Urørt skov. Illustration fra: J. Bo Larsen 'Naturnær skovdrift' (2005)

Hvis du ønsker at udlægge urørt 网赌出黑流程, er det oftest mest nærliggende at vælge vanskeligt tilgængelige arealer (fx på stejle skrænter eller meget blød bund) som urørt 网赌出黑流程. Disse arealer er ofte ekstensivt drevne – dvs. med stort potenstiale som "ur网赌出黑流程" og uden større økonomiske aspekter.

Muligheder for tilskud

Der kan opnås tilskud til:

  • stævningsdrift (kun i visse dele af landet)
  • græsnings网赌出黑流程

Begrænsninger i 网赌出黑流程loven

  • På fred网赌出黑流程spligtige arealer er der visse restriktioner for anvendelsen af driftsformerne beskrevet i dette faktablad.
  • Stævnings- og græsnings网赌出黑流程e må tilsammen højst udgør 10% af 网赌出黑流程ens samlede areal. Dyrehaver (fx med hjortevildt eller vildsvin) kan ikke etableres efter denne regel.
  • Det er kun muligt at etablere nye, åbne naturarealer (herunder 网赌出黑流程enge) på op til 10% af 网赌出黑流程arealet. Men inden for disse arealgrænser er det tilladt at etablere fx 网赌出黑流程enge ved borthugst af eksisterende bevoksninger.
  • Der er ingen fast arealgrænse for udlæg af urørt 网赌出黑流程.

Illustrationer fra J. Bo Larsens "Naturnær 网赌出黑流程drift" (2005)

Juni 2016

Videncenter 网赌出黑流程dyrkning.

网赌出黑流程

mqhc9e2.xysou.cn| mqhc9e2.chinagoldmedal.cn| mqhc9e2.besgroup.cn| mqhc9e2.h9323.cn| mqhc9e2.taobaoguwen.cn| nqhc9e2.oshuang.cn|